От тук можете да проверите в реално време своя статут и дължим членски внос.
Натиснете на текста за да направите запитване за задължения

Уважаеми колеги

УС на РФК София-столична ви уведомява, че внедри специализиран софтуер обработващ данните от регистъра на РФК София столична. Смятаме, че софтуера е първият в България, специализиран за обслужване на такъв вид обществени организации. Разработен е по задание на УС на РФК София-столична.

За внасяне на членски внос може да използвате банковата сметка на РФК София-столична:
Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ

Както и при:
1. Йордан Славчев член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0888371278, сл. 929 14 71, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев”.
2. Офис на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична ж.к. Изток ул. Антон П. Чехов № 10 ет.1 ап.3


Набор документи за вписване на нов член и набор документи за възстановяване на членство в РФК София-столична
Набор от документи за вписване на нов член, включително магистър фармацевти идващи от друго РФК в РФК София-столична

15 сеп 2015
Уважаеми членове на Регионална фармацевтична колегия София-столична,
УС на РФК София-столична
НАБИРА
Свои представители за арбитражна комисия към РЗОК София по Закона за здравното осигуряване.


Представителство: за срок от една година в арбитражната комисия.
Натовареност: При необходимост от арбитраж, комисията се свиква в работен ден в часовия диапазон между 9:00 и 17.30 часа.

Условия на които отговорят кандидатите:

1. За членове на арбитражните комисии могат да бъдат определени:
- редовни или доброволни членове на РФК София-столична;
- без наложени наказания по реда на ЗСОМФ;
- неосъждани.
2. Да познават ЗЗО, ЗЛПХМ, Наредби 4,10 и 28, НРД, както и типов договор между НЗОК и аптеки
3. Опит и работа с НЗОК
4. Желаещите да бъдат представители на БФС в арбитражни комисии попълват декларация по образец до Контролната комисия на РФК, в която декларират задълженията си за отвод при конфликт на интереси, както и други обстоятелства. Подписват декларация по образец на БФС в офиса на РФК София-столична: гр. София п.к.1113 ж.к. Изток ул. Антон П. Чехов № 10 ет.1 ап.3
5. За участието си в арбитражните комисии представителите на БФС не получават възнаграждения или заплащане на други разноски
6. Представителите на БФС са длъжни да изпълняват компетентно и съответно на изискванията на 330 задълженията, като присъстват редовно на всички заседания на арбитражните комисии и съставят писмени становища в съответните срокове.
7. Представителите на БФС в арбитражни комисии са длъжни да преминат форми на специализирани обучения, организирани от УС на БФС и/или УС на РФК на БФС.

Други условия:

1. Участието на лицата в арбитражните комисии се прекратява при: 1. Повече от три отсъствия без основателна причина; 2. Молба за напускане на състава на арбитражната комисия; 3. Смърт, поставяне под запрещение или продължително заболяване и невъзможност на лицето да изпълнява задълженията; 4. Заличаване от регистъра на РФК на БФС; 5. Неизпълнение на задължението за участие в специализирани обучения по чл.12.
Желаещите попълват електронна форма за записване на сайта на РФК София-столична -линк- и подписват декларация по образец на БФС в офиса на РФК София-столична: гр. София п.к.1113 ж.к. Изток ул. Антон П. Чехов № 10 ет.1 ап.3

НАТИСНИ ТУК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок за записване до 22 септември 2015 г.

Критериите са съобразени с правилата за излъчване на членове на арбитражни комисии приети от УС на БФС.

Правилата за излъчване на членове на арбитражни комисии приети от УС на БФС

С уважение
Венелин Сапунаров магистър фармацевт
Председател на УС на РФК София-столична
31 май 2015
Регионална фармацевтична колегия София-столична участва и подкрепи Втора национална конференция по Медицински и Здравен туризъм 28-29 април 2015.

Участие на конференцията взеха заместник министри и представители на Министерство на Здравеопазването,Министерство на Туризма,Софийска община, представители на БЛС,НЗОК и БХРА.

Представители за Регионална фармацевтична колегия София-столична магистър фармацевт Димитър Коцев член на УС и магистър фармацевт Венелин Сапунаров председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична.

В хода на конференцията за модератор на втория от общо четири панела, беше поканен магистър фармацевт Венелин Сапунаров.

Освен като модератор, той запозна в свои изказвания участниците в конференцията с дейноста на Регионална фармацевтична колегия София-столична, проблемите на фармацевтите към момента и позиционира възможности за участие на магистър фармацевти и техни дейности в Медицинския и Здравен туризъм.


Прикачени файлове: Материали от конференцията
20 юли 2015
Уважаеми колеги,
От 20 юли до 3 август 2015 г. Йордан Славчев, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев"
няма да приема членски внос !

За внасяне на членски внос може да използвате банковата сметка на РФК София-столична:
Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ

С уважение
Венелин Сапунаров
председател на УС на РФК София-столична
01 юли 2015
УС на РФК София-столична от днес спира да издава Удостоверения по чл. 228 от ЗЛПХМ

По силата на § 39, т.1 от Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, обн. ДВ бр.48 от 27.06.2015г., в сила от 01.07.2015г., е изменен чл.228, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С изменението се изпълнява заложена мярка на правителството на Република България за намаляване на административната тежест за заявителите на административни услуги, като се отменя изискването лицата, които искат издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти да представят пред ИАЛ удостоверение от БФС за вписване и за наложени наказания по реда на ЗСОМФ. Подобни промени ще бъдат внесени и в Закона за лечебните заведения относно служебно предоставяне на информация от регистрите на БЛС и БЗС.
По силата на чл.228, нови ал.8 и ал.9 от ЗЛПХМ, в деня на постъпване на заявлението за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, ИАЛ изпраща по служебен ред искане до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз - за магистър-фармацевта, ръководител на аптеката, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето. Управителният съвет на БФС предоставя удостоверението служебно на изпълнителния директор на ИАЛ в срок от 5 работни дни от постъпване на искането.

С уважение
Венелин Сапунаров маг. фармацевт
председател на УС на РФК София-столична
25 юни 2015
Проф. Илко Гетов председател на УС на Български Фармацевтичен Съюз, маг.фарм. Светослав Крумов секретар на УС на Български Фармацевтичен Съюз и маг.фарм. Венелин Сапунаров председател на Регионална фармацевтична колегия София-столична участваха на 23 юни 2015 г. в гр. София Хотел Балкан в проведения форум: "ЗДРАВНАТА РЕФОРМА:БИЗНЕС ДИАГНОЗА - Чуйте гласа на българския бизнес за реформите в здравния сектор" организиран от КРИБ .

Бъдещето на здравната реформа и проблемите в здравеопазването представиха, здравният министър д-р Петър Москов, министъра на финансите Власислав Горанов и министър-председателя Бойко Борисов. В дискусията взеха участие КРИБ, представители на иновативните и генерични фармацевтични фирми, представители на ИТ сектора, БЛС, Български Фармацевтичен Съюз, сдруженията на болниците и други организации опериращи в здравеопазването.

Прочети още
Отиди на страница  1 2 3 ... 24 25 26