Внасяне на членски внос:

1.Можете да внасяте бързо и лесно членски внос, чрез ePay. От регистрация изберете РФК София-столична, въведете УИН на фармацевта и пояснение. Може да изберете месеците, които искате да заплатите;

2.Можете да заплатите членски внос във всички касите на Easy Pay. Служителят трябва да намери РФК София-столична, а Вие трябва да му кажете УИН. Плащането е без такса!

3.За внасяне на членски внос можете да използвате банковата сметка на РФК София-столична:
Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-СТОЛИЧНА


Членски внос можете да внесете и тук:
4. Офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична на адрес: ж.к. „Изток", ул. „Антон П. Чехов“ № 10, ет.1, ап.3

Членски внос

Как и къде могат да внасят членски внос магистър-фармацевтите, работещи на територията на град София

Уважаеми колеги,
Искаме да Ви информираме, че вписаните в регистъра на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична магистър-фармацевти имат задължение да внасят МЕСЕЧЕН членски внос.
Можете да го внасяте всеки месец, за няколко месеца, за цялата година напред, но НЕ ТРЯБВА да имате задължения за членски внос за повече от шест месеца.
Според Устава на организацията всеки членуващ внася месечен членски внос в размер на 5% от минималната работна заплата.

Членския внос за 2021 г. е намален от 32.50 лв. на месец според Устава, на 15 лв. месечно. За годината размера му е намален от 390 лв. на 180 лв., от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят според Устава 3 лв. за да ни публикуват промените в “Държавен вестник” през 2021г.Общо за 2021 г. 183 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 393 лв./спестени на членовете на колегията 210 лв.

Уважаеми колеги,
По повод запитвания за членския внос за 2020 г, имайте предвид че съгласно Устава на РФК София-столична, месечният членски внос е в размер на 5% от минималната работна заплата за 2020 г., която е 610 лв., установена за страната,/чл.вн.30,50 лв./. УС на РФК може да вземе решение за определен срок за намаляване размера на членски внос.

Внимание! На всички превели членки внос 366 лв. членски внос за 2020 г. ще бъде върнато надплатеното.


Членския внос за 2020 г. е намален от 30.50 лв. на месец според Устава, на 15 лв. месечно. За годината размера му е намален от 366 лв. на 180 лв., от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят според Устава 3 лв. за да ни публикуват промените в “Държавен вестник” през 2020г.
Общо за 2020 г. 183 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 366 лв./спестени на членовете на колегията 186 лв.
Членски внос за 2019 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2019г..Общо за 2019 г. 147 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 336 лв./спестени на членовете на колегията 192 лв.
Членски внос за 2018 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2018г..Общо за 2018 г. 147 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 306 лв./спестени на членовете на колегията 162 лв.
Членски внос за 2017 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2017г.. Общо за 2017 г. 147 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 276 лв./спестени на членовете на колегията по 132 лв.
Членски внос за 2016 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2016г..Общо за 2016 г. 147 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 252 лв./спестени на членовете на колегията по 108 лв.
Членски внос за 2015 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2015г..Общо за 2015 г. 147 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 228 лв./спестени на членовете на колегията по 84 лв.
Членски внос за 2014 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2014г..Общо за 2014 г. 147 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 216 лв./спестени на членовете на колегията по 72 лв.
Членски внос за 2013 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2013г..Общо за 2013 г. 147 лв. Намален с рещение на УС от сума по Устава 204 лв./спестени на членовете на колегията по 60 лв.
Членски внос за 2012 г. в размер на 170 лв. , от тях 1 до 4 месец по 13.50 лв. месечно и от май до декември по 14.50 месечно. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2012г..Общо за 2012 г. 170 лв.
Членски внос за 2011 г. в размер на 150 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2011г..Общо за 2011 г. 153 лв.
След повишаване на минималната работна заплата членският внос от 1 септември 2011 г. е 13.50 лв. на месец.
.
Членски внос за 2009 и 2010 г. в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през съответната година..Общо за 2009 г. 147 лв. и Общо за 2010 г. 147 лв. .
Членски внос за 2008 г. в размер на 132 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2008г.. Общо за 2008 г. 135 лв. .
Членски внос за 2007 г. в размер на 99 лв., от тях 44 лв. се превеждат на УС на БФС. В РФК София-Столична не е събиран членски внос за януари 2007 г. Не са събирани и 3 лв. за “Държавен вестник”.

За непогасили членския си внос повече от 6 /шест/ месеца УС на РФК София-Столична няма да издава документи за удостоверяване на членството, които са от компетенцията на РФК София-Столична, удостоверения за легитимация в страната и чужбина, включително удостоверения за работа, за пред банки, за лизинг, за откриване/преместване на аптека,за пред РЗОК София-град и други.
Според Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, членството е задължително за всички магистър-фармацевти, упражняващи професията /представителства, производство, болници, дистрибуция, аптеки, институции и др/.
“Чл. 3. (1) Магистър-фармацевтите, които упражняват професията си, членуват в БФС.
(2) Членството на магистър-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно.
Чл. 4. Магистър-фармацевт може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава седма, раздел II и/или III от Закона за здравето и е вписан в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която се установява на работа.”
Според Устава на БФС- Чл.38, ал.1 Членството на магистър-фармацевт в БФС се прекратява: т.5 При забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от шест месеца магистър-фармацевтът губи членствените си права и УС на РФК го заличава от регистъра на РФК. Възстановилите членството си получават нов УИН.
Според Чл.41 ал.7 от членски внос са освободени жените в майчинство за една година от месеца от раждането на детето,ако внесат копие от акта за раждане на детето при УС на РФК, където членуват. За РФК София-столична може да се изпраща сканирано копие на е-mail: sfb_bg@yahoo.com . Копието от акта трябва да се представи до 5 месеца от раждането. След шестия месец, ако не е внесен документа, се губи членство. Няма да се уважават подадени актове с минала давност.
Според Чл.41 ал.8 Освобождават се от членски внос магистър-фармацевти, живеещи извън България, ако внесат документи в УС на РФК, от които е видно, че членуват и внасят членски внос във фармацевтичната организация на съответната държава на пребиваване.
Вие можете да внасяте съответния членски внос, както на определените места, така и по банков път. Вижте приложенията. За банковия превод има специални счетоводни изисквания.

Място за приемане на членски внос, подаване на документи и получаване на документи:

1.Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. "Антон Чехов", бл. 10 , ет.1, ап.3.
Приемно време
Понеделник, Вторник от 10:00 до 17:00 часа
Сряда от 13:00 до 19:00 часа
Четвъртък и петък от 10:00 до 17:00 часа

Офис телефони:
за абонати на А1 - 0882 729 827,
за абонати на Виваком - 0877 018 868,
за абонати на Теленор - 0897 004 654

Място за приемане само на членски внос:

2. Йордан Славчев, член на УС на РФК София-столична, 0888371278, сл.929 14 71, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев”.

Членският внос може да бъде подаден от Ваш познат, но за издаване на квитанциите е необходимо да знае всички Ваши имена, ЕГН и месеците, за които плащате!

Препоръчваме!

1.Можете да внасяте бързо и лесно членски внос, чрез ePay. От регистрация изберете РФК София-столична, въведете УИН на фармацевта и пояснение. Може да изберете месеците, които искате да заплатите;
2.Можете да заплатите членски внос във всички каси на Easy Pay. Служителят трябва да намери РФК София-столична, а Вие трябва да му кажете УИН. Плащането е без такса!

Mоже да направите и банков превод, както от Ваша собствена сметка, така и от сметка, която не е Ваша, но задължително трябва да са вписани в основанието за превод Вашето ЕГН, име и фамилия, месеците и годината, за които внасяте сумата.
Всичко това трябва да е в границите на 35 символа. Например: 7130426723 Венелин Сапунаров1-12 09 /това са 35 символа/
Можете да преведете и обща сума за две и повече години, например за 2008 и 2009 сумата е 282 лв., а основанието за превод ще изглежда така:
7130426723 Венелин Сапунаров 08 09 /това са 34 символа/

Внимание!!! На мястото на текста в синьо трябва да напишете Вашите данни. Моля, не преписвайте информацията в синьо, тя е само пример.

Фактури за разход на фирми не се издават !!!
По закон членството е индивидуално, като физическо лице.

Удостоверения на редовни членове на колегията се издават само след изрична заявка от тяхна страна. Удостоверения по наредба 28 - 10 лв., удостоверения по чл.228 от ЗЛПХМ - 20 лв. Самите оригинали на удостоверенията носят стойноста си. Получават се срещу подпис върху копието на оригинала, което се отчита финансово и се съхранява в архив за нуждите на МЗ и техните структури, ИАЛ и СГС.

Преводи могат да се правят от всяка банка! При липса на изискуемата информация няма да може да се опише Вашият членски внос.
Встъпителният чл.внос от 20 лв. може да бъде включен в общата сума на превода!

Банкови сметки на УС на РФК София-столична:

Първа инвестиционна банка АД -ЦУ
BIC: FINVBGSF
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV


Образци на платежни Първа Инвестиционна Банка изтегли тук
Образци на платежни Централна Кооперативна Банка изтегли тук