Навигация

Магистър-фармацевти, които възстановяват членство

Добре дошли отново!

Прочетете стъпките и набора от документи, които се изискват, за да възстановите членството си в голямото семейство на РФК София-столична.

Документите се подават единствено лично от кандидатстващия за членство магистър-фармацевт. Вписването в колегията и издаването на УИН (Уникален Идентификационен Номер) на магистър-фармацевт се извършава в законовия 14-дневен срок. Подадените заявление и документи се разглеждат, като се проверява дали заявителят отговаря на нормативните условия и изисквания за членство. След този срок започват да текат сроковете за издаване на удостоверения. Документите се приемат в офиса на РФК София-столична на адрес: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Антон П. Чехов“ № 10 , ет.1, ап.3. При подаването на заявлението носете оригиналите на документите (възможно е при копиране или нотариална заверка да не се виждат важни реквизити на документите като номер и дата на издаване).

Документите са изискуеми съгласно нормативната уредба (закони, устави, наредби, правила) и с цел саморегулация на съсловието и защита на магистър-фармацевтите. С подаването им Вие се съгласявате те да бъдат обработвани по отношение на дейността на РФК София-столична и във връзка с членството ви в съсловната организация. При неточности/неясноти в представените документи – могат да бъдат изискани и допълнителни документи с цел изясняване на неяснотите.

Възстановяването на членството става при отпадане на причините за неговото прекратяване и чрез писмено заявление до РФК, където членството е прекратено. В друга колегия членството не може да бъде възстановено.


1. Свидетелство за съдимост (с текст: за членство в съсловна организация) – представя се в оригинал, когато е издадено на хартия (информация относно издаването на Свидетелство за съдимост от Софийски районен съд можете да намерите тук: Свидетелство за съдимост (justice.bg), приемат се и електронни свидетелства за съдимост (ако имате електронен подпис можете да заявите електронно свидетелство за съдимост от тук: Електронно свидетелство за съдимост (https://cs.mjs.bg/);

2. Справка за актуално състояние на всички трудови договори по ЕГН/ЛНЧ от Национална агенция за приходите (НАП) – представя се в оригинал, когато е издадена на хартиен носител от офис на НАП (тук можете да намерите списък с адресите на офисите на НАП в град София по райони: https://nra.bg/wps/portal/nra/kontakti/sofia/sofia). Ако имате издаден електронен подпис или имате ПИК за е-услугите на НАП - можете да изтеглите по електронен път справката за всички трудови договори (списък с електронни услуги на НАП: https://portal.nra.bg/);

3. Представят се и трудова книжка (в оригинал) за наети на трудов договор, осигурителна книжка или справка от НАП за история на самоосигуряването за самоосигуряващи се лица, служебна книжка за наети по служебно правоотношение. Ако имате издаден електронен подпис или имате ПИК за е-услугите на НАП - можете да изтеглите по електронен път справката за история на самоосигуряването (списък с електронни услуги на НАП: https://portal.nra.bg/);

4. Актуален трудов договор (за всяка месторабота поотделно) - за лица, които са наети по трудово правоотношение, и/или заповед за назначаване - за лица, които са наети по служебно правоотношение, и/или договор за управление – за лица на ръководни длъжности, от които са видни заеманата длъжност, местоработата, мястото на извършване на дейността и продължителността на работното време - копие; изисква се и справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ за всеки трудов договор – копие (тя се предоставя от работодателя на служителя при постъпване на работа заедно с трудовия договор). В случай, че към момента на подаване на заявлението и документите за възстановяване на членство, нямате сключен трудов договор - можете да бъдете доброволен член (доброволните членове не упражняват професията магистър-фармацевт, в РФК София-столична доброволно могат да членуват магистър-фармацевти с постоянен адрес по лична карта на територията на Столична община);

5. Документ, удостоверяващ заплащането на дължимия членски внос /внася се целия невнесен членски внос, съгласно Устава/ - дължимият членски внос можете да проверите от Регистъра на РФК София-столична (Запитване за задължения | РФК София - столична (rfk-sofia.org)) или Личния Ви профил (eRfk - Вход в Досие на член (nkserv1.eu));

6. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт, като се упоменава точният период, през който не е упражнявана професията (този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва в документи, издавани от РФК София-столична) – попълва се на място при подаване на документите;

7. Портретна снимка - актуална към момента (на хартиен или електронен носител или направена в офиса на РФК София-столична);

8. При подаването на набора от документи и членския внос се попълва и подписва на място заявление-образец на РФК София-столична за възстановяване на членство.

След успешното възстановяване на членството Ви в РФК София-столична:

Можете да проследите дали сте вписани в Регистъра на началната страница на уеб сайта на РФК София-столична или като последвате връзката: https://www.rfk-sofia.org/zapitvane

Можете да проследите дали сте вписани в Националния регистър на уеб сайта на БФС или като последвате връзката, където можете да видите Вашия УИН (Уникален Идентификационен Номер) на магистър-фармацевт: https://bphu.bg/19_РЕГИСТЪР.htm

В Регистъра на РФК София-столична можете да проверите информацията в досието Ви, членския внос, а когато бъде издадена професионалната Ви карта ще изписва, че имате издадена карта, която се получава само лично в офиса на РФК София-столична.

След като вече сте вписани в регистъра на РФК София-столична, заплатени са задълженията Ви към настоящия момент, можете да заявите издаване на различни видове удостоверения.

Заявление за издаване на удостоверение за НЗОК се попълва от началната страница на уеб сайта на РФК София-столична или като последвате връзката: https://www.rfk-sofia.org/survey/78/zayavlenie-za-udostoverenie-za-rzok-sofiya-grad-2022

Електронни удостоверения се издават за работното място, за събрани точки от продължаващо обучение, за специализация, за чужбина пред Министерство на здравеопазването. Те се заявяват и изтеглят от Личния профил на член на РФК София-столична (достъпът до него се осъществява след като получите професионална карта, тъй като се изисква и въвеждането на уеб код от професионалната Ви карта).

Бихме искали да обърнете внимание, че магистър-фармацевтите, вписани в регистъра на РФК, са длъжни да заявят за вписване промените в обстоятелствата относно местоживеене, месторабота, специалността, научната степен в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.

Добре дошли отново в Регионална фармацевтична колегия София-столична, колеги!