Навигация

Годишно общо събрание на РФК-София-Столична, което ще се проведе на 24 март 2013 г. /неделя/ в гр.София, зала 3 на НДК от 17:00 часа

14 мар 2013

ПОКАНА


Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия – София – столична (РФК-София-столична), на основание чл. 8 ал. 2 от Устава на Колегията, свиква редовно годишно общо събрание на РФК-София-Столична, което ще се проведе на 24 март 2013 г. /неделя/ в гр.София, зала 3 на НДК от 17:00 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия на РФК София-столична и вземане на решения по тях;
2. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на РФК София-столична;
3. Избор на председатели и членове на органите на РФК София-столична;
4. Избор на делегати за Конгреса на БФС;
Канят се да участват, лично или чрез упълномощени представители, редовните членове на РФК София-столична, записани в публикувания на сайта на РФК София-столична (www.rfk-sofia.org) актуален регистър на колегията. Едно упълномощено лице може да представлява само един магистър-фармацевт. Един магистър-фармацевт може да упълномощи само един пълномощник, който да го представлява на Общото събрание. Пълномощници могат да бъдат само членове на Регионална фармацевтична колегия София – столична.
Пълномощници се допускат след представяне на документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно.

Регистрацията на участниците в Общото събрание по списъка ще започне в 16.00 часа. Общото събрание ще започне в 17:00 часа. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.

Поканата е публикувана на сайта на РФК-София-столична в съответствие с изискванията на чл. 8 ал. 2 от Устава на Колегията за обявяване на покани в извънредни случаи, а именно най-малко 10 (десет) дни преди датата на Общото събрание. Управителният Съвет на РФК-София-столична обявява поканата при условията на чл. 8 ал. 2 от Устава на Kолегията поради краткия срок, с който разполагаме за избора и подготовката на делегатите за Конгреса на БФС, както и провалилото се събрание на 10 март 2013г. поради липса на кворум.

С уважение
Маг.фарм. Венелин Сапунаров
Председател на УС на РФК-София-Столична