Навигация

Новия договор със здравната каса

22 апр 2009

2Fnaredba10

НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 2Fred10

РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ЛИЦА, ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ПО чл. 229, ал.2 от ЗЛПХМ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 2Fobr10

ОБРАЗЕЦ НА ТИПОВ ДОГОВОР За повече информация натиснете тук