Навигация
Представяне на новите членски карти подготвени от УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична за редовните членове

22 мар 2013

Уважаеми колеги,
бихме желали да ви представим новите членски карти подготвени от УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична за редовните членове.

Членската карта е с нов облик и коренно различна като идея от предходните.


Картата е първа стъпка от проекта за електронизация и персонализация на магистър-фармацевтите на територията на София.
Картата има снимка на притежателя, УИН и имената на български и английски.Текстовете на картата са съобразени с изискванията на Нормативната база в страната,
както и с част от изискванията на Английския, Германския, Испанския, Италианския, Португалския и Австрийския фармацевтични съюзи. Това обаче не ви дава възможност да започнете работа, а само да получите съдействие или да се представите на международни конгреси и прояви като магистър-фармацевт.Вижте прикачения файл.

На вторият етап от развитието на проекта ще може да получавате индивидуална и специфична информация.
Както и специализирана информация от решения на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична.

Ще можем да провеждаме персонализирани допитвания по основни въпроси касаещи магистър фармацевтите. Имаме идея те да са своеобразни електронни фармацевтични референдуми, които да покриват изискванията на закона и да са легитимни.

На третия етап от проекта с картата ще имате достъп до специалицирани обучения и ще получавате съответни акредитации, които ще ви се натрупват автоматично.
Ще може да разпечатвате на вашият компютър съответните сертификати от обученията.
Ще може да се регистрирате автоматично и да се провеждат събрания през интернет. Ако въведат електронните рецепти и ако институциите приемат
предложението ни, ще има възможност да влизате в системата автоматично с картата след прочитане от четец.
При въвеждане на единна европейска система за магистър-фармацевти има възможност да интегрираме картите към нея.

Имаме амбиция да представим проекта пред други фармацевтични организации в Европа.

Членските карти ще се предоставят при регистрация за събранието на 24 март 2013 г. неделя зала 3 на НДК .
Начало на регистрацията 16:00 часа, начало на събранието 17:00 часа.

Членове които нямат членски карти,няма да имат достъп до горе изброените екстри.

С уважение
Венелин Сапунаров магистър-фармацевт
председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична
Годишно общо събрание на РФК-София-Столична, което ще се проведе на 24 март 2013 г. /неделя/ в гр.София, зала 3 на НДК от 17:00 часа

14 мар 2013

ПОКАНА


Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия – София – столична (РФК-София-столична), на основание чл. 8 ал. 2 от Устава на Колегията, свиква редовно годишно общо събрание на РФК-София-Столична, което ще се проведе на 24 март 2013 г. /неделя/ в гр.София, зала 3 на НДК от 17:00 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия на РФК София-столична и вземане на решения по тях;
2. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на РФК София-столична;
3. Избор на председатели и членове на органите на РФК София-столична;
4. Избор на делегати за Конгреса на БФС;
Канят се да участват, лично или чрез упълномощени представители, редовните членове на РФК София-столична, записани в публикувания на сайта на РФК София-столична (www.rfk-sofia.org) актуален регистър на колегията. Едно упълномощено лице може да представлява само един магистър-фармацевт. Един магистър-фармацевт може да упълномощи само един пълномощник, който да го представлява на Общото събрание. Пълномощници могат да бъдат само членове на Регионална фармацевтична колегия София – столична.
Пълномощници се допускат след представяне на документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно.

Регистрацията на участниците в Общото събрание по списъка ще започне в 16.00 часа. Общото събрание ще започне в 17:00 часа. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.

Поканата е публикувана на сайта на РФК-София-столична в съответствие с изискванията на чл. 8 ал. 2 от Устава на Колегията за обявяване на покани в извънредни случаи, а именно най-малко 10 (десет) дни преди датата на Общото събрание. Управителният Съвет на РФК-София-столична обявява поканата при условията на чл. 8 ал. 2 от Устава на Kолегията поради краткия срок, с който разполагаме за избора и подготовката на делегатите за Конгреса на БФС, както и провалилото се събрание на 10 март 2013г. поради липса на кворум.

С уважение
Маг.фарм. Венелин Сапунаров
Председател на УС на РФК-София-Столична

Честит 8-ми март на дамите

08 мар 2013

УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична,
честити на дамите 8-ми март.
Пожелаваме им здраве,успехи и достатъчно внимание за да се чувстват специални през цялата година.

Венелин Сапунаров
Председател на УС на Регионална фармацевтична колегия