Устав на РФК София-столична

Глава втора: ФУНКЦИИ

Глава втора
ФУНКЦИИ

Чл. 4. Регионалната фармацевтична колегия:
1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
2. упражнява контрол по спазването на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта, Устава на Български фармацевтичен съюз и този Устав от членовете;
3. упражнява контрол по спазването на правилата за добра фармацевтична практика;
4. създава и води регионален регистър на членовете си;
5. организира, координира и провежда обучения на своите членове;
6. участва със свои представители в работата на Конгреса на Българския фармацевтичен съюз;
7. осъществява сътрудничество с други сродни организации и институции в страната и в чужбина;
8. подпомага своите членове съгласно този Устав;
9. организира и поддържа страница на Колегията в интернет;
10. извършва други дейности, предвидени в Устава, Устава на БФС, Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и други незабранени от закона.


Устав на РФК София-столична
Глава първа: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Глава втора: ФУНКЦИИ
Глава трета: УСТРОЙСТВО. ОРГАНИ
Глава четвърта: ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Глава пета: НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ