Устав на РФК София-столична

Глава пета: НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Глава пета
НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ


Чл. 44. Магистър-фармацевтите носят отговорност за следните нарушения, допуснати от тях при изпълнение на професионалните им задължения и членството им в Регионалната фармацевтична колегия:
1. неспазване на този Устав, Устава на БФС и правилата, определени в Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;
2. неспазване на правилата за Добра фармацевтична практика.
Чл. 45. За нарушения по чл.44 от този Устав, на магистър-фармацевта могат да бъдат налагани следните наказания:
1. порицание;
2. глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;
3. заличаване от регистъра на Регионалната фармацевтична колегия за срок от 3 (три) месеца до 3 (три) години.
Чл. 46. (1) Нарушенията по чл.44 се установяват с акт за констатирано нарушение.
(2) Актовете по ал.1 се съставят от най-малко двама членове на Комисията по етика и качество на Регионалната фармацевтична колегия.
(3) Наказателните постановления се издават от Председателя на Управителния съвет на Колегията.
(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на работодателя на наказаното лице.
Чл. 47. Налагането на наказанията по чл. 45 не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност на нарушителя.
Чл. 48. (1) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на Колегията.
(3) Влязло в сила наказание се отбелязва в регистър на колегията.


Устав на РФК София-столична
Глава първа: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Глава втора: ФУНКЦИИ
Глава трета: УСТРОЙСТВО. ОРГАНИ
Глава четвърта: ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Глава пета: НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ