Устав на РФК София-столична

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Членството в Регионалната фармацевтична колегия се удостоверява с документи по образец, издадени от УС и подписани от Председателя, съгласно предвидените изисквания в нормативната база.
§2. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилага действащото българско законодателство и Устава на Българския фармацевтичен съюз, а доколкото не са регламентирани в тях, се уреждат с решения на Общото събрание или на Управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия.
§3. Последователността на мандатите по чл. 26 (1) започва да се брои считано от първите избори след настоящия Устав. Реализирани мандати до приемането на този устав не се вземат предвид в хипотезата на чл. 26 (1).
§4. Всички срокове и изисквания на устава влизат в сила от 01 януари 2013 г.
§5. Промените в Закона за съсловна организация на магистър-фармацевтите, касаещи части от този устав, променят автоматично устава, без да е необходимо свикване на общо събрание и гласуване.
Настоящият Устав е приет от Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия, свикано и проведено на 17.11.2012г. в гр. София на основание на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за съсловните организации на магистър-фармацевтите.

Устав на РФК София-столична
Глава първа: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Глава втора: ФУНКЦИИ
Глава трета: УСТРОЙСТВО. ОРГАНИ
Глава четвърта: ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Глава пета: НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ