Навигация

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОТЧИСЛИТЕЛНА БЕЛЕЖКА (2023)

ДО РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ София-столична при БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ
Долуподписаният/ната магистър-фармацевт

* Име, Презиме, Фамилия

* Постоянен адрес: Град, Пощенски код

* ж.к., кв., бул. ул., бл., вх., ет., ап.

личен e-mail

* Mобилен телефон - личен

* Диплома №/от дата,месец,година

* ЕГН

* Гражданство

* Адрес по местоживеене: Град, Пощенски код

* ж.к., кв., бул. ул., бл., вх., ет., ап.

* Служебен адрес: Град, Пощенски код

* ж.к., кв., бул. ул., бл., вх., ет., ап.

* Работя в:

* Служебен телефон

* Притежавам УИН:

С настоящото заявявам, че желая да бъда отписан/а от регистъра на Регионална фармацевтична колегия – София-столична поради започване упражняване на фармацевтична професия

* На територията на Регионална фармацевтична колегия

Моля, да ми бъде издадена Отчислителна бележка, която да послужи за вписване в

* Регистъра на Регионална фармацевтична колегия

Досието за членство на магистър-фармацевта се задържа в архива на РФК София-столична.Фармацевтът да представи нов актуален набор от документи в РФК, където ще се вписва.

* Дата:

Име и подпис: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Място, където се получава отчислителната бележка ЛИЧНО!


* Попълнете кода от картинката
Missing Code

* означава, че полето е задължително